Taiwan Pediatric Association

The Current Offices

Home The Current Offices

List of the current officers (May 11, 2017 ~ May 10, 2020)

President

 • Bor-Luen Chiang

Standing Directors

 • Wen-Jue Soong
 • Hung-Chang Lee
 • Ping-Ing Lee
 • Yung-Zen Lin
 • Hung-Chih Lin
 • Wu-Yuan Chen
 • Wei-Ta Cheng
 • Zen-Kong Dai

Directors

 • Geoffrey Wang Hung Chieh
 • Lin Wang
 • Tzu Yu Chou
 • Chao-Sheng Lin
 • Chieh-Chung Lin
 • Cheng-Hsun Chiu
 • Yee-Hsuan Chiou
 • Yen-Hsuan Ni
 • Chien-Fang Mai
 • Chi Ming Huang
 • Sheng-Hsiung Tu
 • San-Nan Yang
 • Chun-Yan Yeung
 • Yao-Jong Yang
 • Kuo-Wei Yeh
 • Ching-Feng Cheng
 • Kai-Sheng Hsieh
 • Shao-Fu Lo

Chair, Supervisor Commission

 • Jing-Long Huang

Standing Supervisor

 • Ko-Huang Lue
 • Chung-Fang Tseng

Supervisors

 • Chen-Kuang Niu
 • Jing-Ming Wu
 • Hsu Hui-Chun
 • Ming-Ren Chen
 • Ching-Tien Peng
 • Li-Min Huang

Treasurer

 • Li-Chieh Wang

Editor in Chief

 • Cheng-Hsun Chiu

Secretary General

 • Yun-Ching Fu

Assistant Secretary-General

 • Meng-Che Wu
 • Ming-Tai Lin
 • Kao-Chun Chen
 • Chun-Chih Peng
 • Chen-Jieun Jan
 • Liang-Shiou Ou

Executive Secretary

 • Yin-Shu Wu

Secretariat

 • Yui-Ling Chu
 • Yu-Chuan Kuo
 • Ching-Nang Yang